Skip to content

Collaboration: Framasoft and LiberaForms

We are happy to announce that Framasoft is beginning a collaboration with LiberaForms. This is a big step forward on our way to providing a free, ethical, and community driven online free form software.

Translated to: Català, Euskara, Castellano

[ versió en català ]
[ euskarazko bertsioa ]
[ versión en castellano ]
English version here

Framasoft

A few weeks ago we were approached by Framasoft, the French organisation known worldwide for promoting free software. Currently, they provide Framaforms using Yakforms, a software that has served them well but is apparently reaching the end of its lifecycle.

Framasoft has decided to beta test LiberaForms as a replacement to Yakforms at https://beta.framaforms.org during the next few months. Meanwhile they will be contributing to the project and have already translated LiberaForms to French! (ready for the next version 3.2.0).

LiberaForms

Free software diversity is good, and the better the software the better for everybody.

From the beginning we have developed the project with the idea to make an easy to use and practical form software solution for both end users and administrators alike. LiberaForms is licensed under the AGPLv3.

After looking into various other Free software projects, Framasoft decided that LiberaForms best met their requirements.

Good for Free software

More participation should mean better software. We hope this new collaboration will bring fresh energy, ideas, and code to LiberaForms.

Current plan

During the next several months LiberaForms is being tested at Framaforms' beta site. After this trial period they will evaluate and decide if LiberaForms is indeed the right choice to replace Yakforms.

Meanwhile, we will begin to get to know each other and start collaborating.

We are thrilled to learn that Framasoft is interested in LiberaForms, and we're looking forward to this next stage of the project.

Stay tuned for more updates :)

Free forms for all!


Col·laboració: Framasoft i LiberaForms

Ens complau anunciar-vos l'inici de la col·laboració entre Framasoft i LiberaForms. Un gran pas endavant en el nostre camí per oferir un programari lliure, ètic i impulsat per la comunitat.

Framasoft

Fa unes setmanes, ens va contactar Framasoft, l'organització francesa coneguda mundialment per la promoció del programari lliure. Actualment, proporcionen formularis en línia mitjançant Yakforms, un programari que els ha servit bé, però que està arribant al final del seu cicle de vida.

Framasoft ha decidit provar LiberaForms com a recanvi de Yakforms i durant els mesos vinents provarà LiberaForms a https://beta.framaforms.org. Mentrestant, contribuiran al projecte i ja han traduït LiberaForms al francès! (preparat per a la pròxima versió 3.2.0).

Per què LiberaForms?

LiberaForms es construeix com una infraestructura lliure i ètica per crear i gestionar formularis. Assegura que es respectin els drets digitals dels usuaris i integra funcions com ara declaracions de privadesa de dades, permisos de gestió de formularis i molt més.

Després d'estudiar diverses opcions de programari lliure, Framasoft va decidir que LiberaForms s'adaptava millor als seus requisits.

Bo pel programari lliure

La diversitat de programari lliure és bona, i com millor sigui el programari, millor per a la comunitat en general.

LiberaForms té llicència AGPLv3. Des del principi, hem desenvolupat el projecte amb la idea de fer una solució de formularis en línia fàcil d'utilitzar i pràctica tant per als usuaris finals com per als administradors.

A partir d'ara, esperem un interès creixent per part de la comunitat i, amb la seva participació, una millora de la robustesa i del nombre de funcionalitats disponibles. La col·laboració amb Framasoft aportarà doncs nova energia, idees i codi per LiberaForms.

Què esperar

Durant els mesos vinents, LiberaForms s'estarà provant a la plataforma beta de Framaforms. Després d'aquest període de prova, avaluaran i decidiran si LiberaForms és realment l'opció correcta per substituir Yakforms.

Mentrestant, els nostres dos equips començaran a conèixer-se i col·laborar per donar sortida a qualsevol necessitat en favor de l'èxit d'aquesta prova pilot.

Estem encantats de saber que Framasoft col·laborarà amb nosaltres i esperem amb interès aquesta següent etapa del projecte.

Estigueu atents a més actualitzacions.

Free form for all!


Framasoft eta LiberaForms elkarlanean

Pozez ekartzen dizuegu berri hau: Framasoft LiberaFormsekin elkarlanean hasi da. Aurrerapauso handia da guretzat, internet bidezko galdetegiak egiteko software doako, etiko eta auzolanezkoa denei eskaintzeko bide honetan.

Framasoft

Duela aste batzuk, Framasoft gurekin harremanetan jarri zen, software librea sustatzeagatik mundu mailan ezaguna den elkarte frantsesa hain zuzen ere. Orain arte, Yakforms erabili dute internet bidezko galdetegiak eskaintzeko, baina aldatzeko garaia iritsi zaie.

Horregatik, Yakforms ordezteko asmoz, LiberaForms beta moduan probatzea erabaki dute eta datozen hilabeteetan https://beta.framaforms.org webgunean probatuko dute gure tresna. Bitartean, proiektuan parte hartzen arituko dira, eta, izatez, dagoeneko LiberaForms frantseseratu dute! (datorren 3.2.0 bertsioan erabili ahalko da tresna frantsesez).

Zergatik LiberaForms?

LiberaForms galdetegiak sortu eta kudeatzeko tresna libre eta etikoa da. Erabiltzaileen eskubide digitalak errespetatzea funtsezkotzat dugu, eta hainbat modu ditugu horretarako: datuen gaineko pribatutasun-adierazpenak, galdetegiak kudeatzeko baimenak eta abar.

Software libreko beste tresna batzuk ere begiratu ondoren, LiberaFormsek haien beharrak hoberen asetzen zituela erabaki zuten Framasofteko lagunek.

Onuragarria izango da komunitate osoarentzat

Software librean aniztasuna egotea ona da, eta zenbat eta hobea izan softwarea, orduan eta hobeto komunitatearentzat.

Hasiera-hasieratik, erabiltzaileentzat eta baita administratzaileentzat ere erabilerraza eta erabilgarria izango zen galdetegi-software bat egin nahi izan genuen. Horregatik ere, LiberaForms AGPLv3 lizentziapean dago.

Berri honi esker gure proiektuaren gaineko interesa handituko dela uste dugu, eta jende gehiagok parte hartzen badu, software sendo eta osatuagoa izango dugu halabeharrez. Framasoftekin elkarlanean aritze honek energia, ideia eta kode berria ekarriko dio LiberaFormsi.

Eta datozen hilabeteetan zer?

Datozen hilabeteetan LiberaForms Framasoften beta-webgunean probatzeko aukera egongo da. Probazko aldi horren ondoren, tresna baloratu eta LiberaForms benetan Yakforms ordezteko aukera egokia den erabakiko dute.

Eta, bien bitartean, bi proiektuetako lagunak elkar ezagutzen eta elkarlanean hasiko gara.

Oso pozik gaude Framasoft gurekin elkarlanean arituko dela jakiteaz, eta gogoz eutsiko diogu proiektuaren aldi berri honi.

Adi honen inguruko berri gehiagori.

Galdetegi libreak guztientzat!


Colaboración: Framasoft y LiberaForms

Nos complace anunciarte el inicio de la colaboración entre Framasoft y LiberaForms. Un gran paso adelante en nuestro camino para ofrecer un software libre, ético e impulsado por la comunidad.

Framasoft

Hace unas semanas, nos contactó Framasoft, la organización francesa conocida mundialmente por la promoción del software libre. Actualmente, proporcionan formularios online mediante Yakforms, un software que les ha servido bien, pero que está llegando al final de su ciclo de vida.

Framasoft ha decidido probar LiberaForms como recambio de Yakforms y durante los próximos meses testeará LiberaForms en https://beta.framaforms.org. ¡Mientras tanto, contribuirán al proyecto y ya han traducido LiberaForms al francés! (preparado para la próxima versión 3.2.0).

¿Por qué LiberaForms?

LiberaForms se construye como infraestructura libre y ética para crear y gestionar formularios. Asegura que se respeten los derechos digitales de los usuarios e integra funciones tales como declaraciones de privacidad de datos, permisos de gestión de formularios y mucho más.

Tras estudiar varias opciones de software libre, Framasoft decidió que LiberaForms se adaptaba mejor a sus requisitos.

Bueno para el software libre

La diversidad de software libre es buena, y cuanto mejor sea el software, mejor para la comunidad en general.

LiberaForms tiene licencia AGPLv3. Desde el principio, hemos desarrollado el proyecto con la idea de hacer una solución de formularios online fácil de utilizar y práctica tanto para los usuarios finales como para los administradores.

A partir de ahora, esperamos un creciente interés por parte de la comunidad y, con su participación, una mejora de la robustez y del número de funcionalidades disponibles. La colaboración con Framasoft aportará nueva energía, ideas y código para LiberaForms.

Qué esperar

Durante los próximos meses, LiberaForms se estará probando en la plataforma beta de Framaforms. Después de este período de prueba, evaluarán y decidirán si LiberaForms es realmente la opción correcta para sustituir a Yakforms.

Mientras, nuestros dos equipos empezarán a conocerse y colaborar para dar salida a cualquier necesidad que conduzca al éxito de esta prueba piloto.

Estamos encantados de saber que Framasoft va a colaborar con nosotros y esperamos con ganas la siguiente etapa del proyecto.

Estad atentos a futuras actualizaciones.

Free form for all!